Gebruiksvoorwaarden


Holidays&Co / Camping-and-co.com
Cuserstraat 93
floor 2 and 3th
Amsterdam - 1081 CN
Nederland
 
De VENNOOTSCHAP HOLIDAYS&CO Beperkt vereenvoudigde onderneming naar Frans recht met een kapitaal van 15.000 € Maatschappelijke zetel: Parc Technopolitain Atalante - 7 Allée Métis - Odyssée Bâtiment C - 35435 SAINT MALO - France HR ST MALO 498 339 340 Reisagentschapslicentie nr. IM 035170003  Financiële garantie: APST - Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:  HISCOX contract nr. 023 42 42
Vertegenwoordigd door de heer Guillaume PATRIZI, voorzitter en gevolmachtigd voor deze doeleinden uit hoofde van de statuten van de vennootschap. Hierna verder genoemd « HOLIDAYS&CO »   Camping and co is een merk van HOLIDAYS&CO.
 

I. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden regelen van rechtswege alle door HOLIDAYS&CO voor haar klanten gemaakte reserveringen.
Ze vormen een integraal onderdeel van elk contract dat wordt afgesloten tussen HOLIDAYS&CO en haar klanten.
Voorafgaand aan elke reservering voor een verblijf erkent elke klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden, voor zichzelf en voor elke andere persoon die van het verblijf gebruik zal maken. Zo zal elke reservering voor een verblijf impliceren dat er onvoorwaardelijk is ingestemd met deze algemene voorwaarden en deze de overhand hebben op alle andere voorwaarden, alsook op de bijzondere voorwaarden die terug te vinden zijn de op de website en betrekking hebben op het gereserveerde verblijf.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.113-3 van de consumentenwet en de bepalingen van het wetboek toerisme, worden deze algemene voorwaarden voorafgaand aan het afsluiten van elk reserveringscontract ter informatie ter beschikking gesteld van elke klant. Deze kunnen eveneens verkregen worden op schriftelijk verzoek, gericht aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap HOLIDAYS&CO.
De door HOLIDAYS&CO voor haar klanten gemaakte reserveringen, zijn bijgevolg onderworpen aan de voorliggende algemene voorwaarden, het wetboek toerisme en de geldende wet- en regelgeving.
De gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van eender welke clausule van deze algemene voorwaarden brengt niet de nietigverklaring van de andere bepalingen met zich mee.
De voorliggende algemene voorwaarden kunnen op elk ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving, gewijzigd worden, met dien verstande dat deze wijzigingen niet van toepassing zijn op eerder gemaakte reserveringen. 
 

II. HANDELINGSBEKWAAMHEID VAN DE KLANT

Elke klant erkent over de juridische bekwaamheid te beschikken om een contract af te sluiten tegen de voorwaarden die beschreven zijn in de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden, dit houdt in dat hij meerderjarig is en niet onder voogdij of curatele staat.
 

III. Omschrijving van de te reserveren verblijven

Alle informatie met betrekking tot de omschrijving van de campings waar een verblijf wordt aangeboden, het type accommodatie, de ligging, het niveau van comfort en de belangrijkste karakteristieken, de homologatie en de toeristische klassering, stemmen overeen met de wet- en regelgeving en/of de gebruiken van het land waarin ze zijn gesitueerd en zijn gedefinieerd met een omschrijving bij elk voorgesteld verblijf. 
De klassering die in de omschrijving aan elke camping is toegekend, stemt overeen met een klassering die wordt gehanteerd ten opzichte van de lokale normen van het gastland, en kan als gevolg verschillen van de Nederlandse normen.
HOLIDAYS&CO spant zich in om zijn klanten zo nauwkeurig mogelijk te informeren over de verblijfsvoorwaarden.De beoordelingen in de omschrijvingen spruiten voort uit de kennis die HOLIDAYS&CO heeft van de vestigingen en van de beoordelingen die de klanten ons hebben toegestuurd. 
HOLIDAYS&CO spant zich in om haar aanbod te illustreren met foto’s of illustraties die een realistische weergave zijn van de voorgestelde verblijven.Er is evenwel bepaald dat de foto’s en illustraties in de omschrijving louter illustratief zijn en niet contractueel bindend zijn. 
Het is mogelijk dat bepaalde activiteiten die de campings aanbieden en die vermeld zijn in de omschrijving op de website, geannuleerd worden vanwege onder meer weersomstandigheden, overmacht, een verblijf buiten het toeristisch seizoen of omdat het minimum aantal deelnemers aan een activiteit niet is behaald.HOLIDAYS&CO kan voor deze annuleringen niet aansprakelijk worden gesteld, noch geeft dit recht op eender welke schadevergoeding.
 

IV. RESERVERING

Elke reservering moet, om geldig te zijn, uitgevoerd worden vanaf de internetsite www.camping-and-co.com of bij de reserveringsdienst via de telefooncentrale van Camping and co, en moet voorafgegaan worden door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden. 
Elke reservering die gedaan wordt via de internetsite www.camping-and-co.com of bij de reserveringsdienst via de telefooncentrale van Camping and co, wordt als definitief beschouwd.
HOLIDAYS&CO behoudt zich evenwel het recht voor om binnen een tijdspanne van 72 uur, te tellen vanaf de bevestiging van de reservering door de klant, de reservering te annuleren als blijkt dat het gereserveerde verblijf niet beschikbaar is.
In dat geval zal HOLIDAYS&CO de klant inlichten en een gelijkwaardig verblijf aanbieden.Als de klant dit voorstel weigert, zal de reservering geannuleerd worden en de overgemaakte bedragen zullen integraal worden teruggestort.
 

V. HERROEPING

De wettelijke bepalingen inzake het recht op herroeping bij verkoop op afstand, zoals voorzien in de consumentenwet zijn niet van toepassing op toeristische prestaties (artikel L.121-20-4 van de consumentenwet).
Bijgevolg beschikt de klant over geen enkel herroepingsrecht bij bestelling van een verblijf bij HOLIDAYS&CO.
 

VI. DE PRIJS

Wanneer gereserveerd wordt bij HOLIDAYS&CO is de prijs van de reservering aangeduid in de lokale munteenheid van het land waar de reservering is gemaakt.
Er wordt de klant op gewezen dat de lokale autoriteiten bepaalde bijkomende belastingen kunnen heffen, die ter plaatse moeten worden betaald. Deze bijkomende belastingen, zo zij bestaan, zijn uitsluitend op kosten van de klant en zijn niet inbegrepen in de verblijfsprijs die aan HOLIDAYS&CO te betalen is.
De aangeduide prijzen omvatten enkel het verblijf (tegen de voorwaarden omschreven op de internetsite van HOLIDAYS&CO) behalve de reserveringen die bijkomende prestaties omvatten.
De aangeduide prijzen zijn exclusief:
- de betalende activiteiten die door de camping worden aangeboden,
- de bijkomende betalende prestaties voorgesteld door de camping, 
- het transport, 
- de maaltijden en consumpties.
Bovenop de aangeduide prijs zijn er voor elke reservering bijkomstige boekingskosten, zoals tijdens de reservering aangegeven.
Elk door de klant onderbroken of ingekort verblijf en niet genoten prestatie geeft geen recht op terugbetaling.
Na afronding van de reservering, kan er geen enkele promotiecode meer worden toegepast.
 

VII. BETALINGSMODALITEITEN

Er wordt de klant drie mogelijke betaalwijzen voorgesteld om zijn verblijf te betalen, volgens de voorwaarden zoals vermeld in de volgende paragraaf: 
-  Het bedrag voldoen in één keer.
-  Het bedrag in drie keer betalen met credit card.
- Aanbetaling.
De betalingsvoorwaarden zijn als volgt:
Voor reserveringen die meer dan 65 dagen voor aanvang van het verblijf worden gemaakt, zijn de 3 betalingsmodaliteiten mogelijk.
Voor reserveringen die meer dan 40 dagen voor aanvang van het verblijf worden gemaakt is het voldoen van het bedrag in één keer of een aanbetaling mogelijk.
Voor reserveringen die veertig dagen of minder voor aanvang van het verblijf gemaakt worden, kan de klant enkel het hele bedrag in één keer voldoen.
De betalingsmodaliteiten voor een voorschot zijn de volgende:  
- Een voorschot van 25% van het totale reserveringsbedrag is te betalen op het moment van de reservering.
- Het saldo dient uiterlijk veertig dagen voor de datum van aanvang van het verblijf te zijn voldaan.
HOLIDAYS&CO aanvaardt online betalingen per bankkaart (VISA, Mastercard).De betaling is beveiligd, conform de toepasselijke wet- en regelgeving..
HOLIDAYS&CO aanvaardt eveneens de volgende betalingswijzen:
- Bankoverschrijvingen
- Paypal
 

VIII. VERBLIJFSVOORWAARDEN – HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CAMPINGS

De klant dient zich te houden aan het huishoudelijk reglement van de waar hij/zij verblijft en kan ter plaatse hiervan kennisnemen.
De klant verbindt zich eveneens aan het betalen van de borg opgelegd door de camping waar de klant verblijft. 
Sommige bepalingen het huishoudelijk reglement zijn vermeld in de beschrijving van elke accommodatie. Zo verbindt de klant zicht tot het verifiëren, met alle gevolgen van dien, dat de accommodatie aan zijn/haar eisen voldoet. (met betrekking tot het toestaan van huisdieren, het toegestaan aantal personen in de gekozen accommodatie.).  De verantwoordelijke van de camping is de enige die bevoegd is om eventuele geschillen te regelen die voortvloeien uit de toepassing van het intern reglement van zijn etablissement. 
 

IX. VOUCHER

Een voucher wordt naar de klant gestuurd wanneer het verblijf volledig betaald is.Deze voucher bevat alle karakteristieken van het verblijf dat de klant gereserveerd heeft. De klant dient deze aan de camping te presenteren.
 

X. ANNULERING VAN DE RESERVERING OP VERZOEK VAN DE KLANT

Elk annuleringsverzoek, van een reservering door de klant, dient te worden gedaan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar het adres:
Holidays&Co / Camping-and-co.com – Cuserstraat 93 – floor 2 and 3th– Amsterdam - 1081 CN - Nederland.
De annulering van de reservering brengt volgende kosten met zich mee:
- Annulering bij meer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf: 25 % van de totaalprijs incl. BTW.
- Annulering tussen 29 en 14 dagen voor aanvang van het verblijf: 75% van de totaalprijs incl. BTW.
- Annulering bij minder dan 14 dagen voor aanvang van het verblijf: 100% van de totaalprijs incl. BTW.
De reserveringskosten en premie voor de annuleringsverzekering worden niet vergoed. 
De klant heeft tijdens de reservering de mogelijkheid om optioneel een annulerings-/onderbrekingsverzekering af te sluiten bij HOLIDAYS&CO waarvan de voorwaarden beschikbaar zijn op aanvraag.
Indien de klant de betalingstermijnen niet respecteert, zal HOLIDAYS&CO dit beschouwen als een feitelijke annulering door de klant, zonder de vormvereisten zoals hierboven gepreciseerd.
 

XI. LAATTIJDIGE AANKOMST - vervroegd vertrek

Bij een laattijdige aankomst of een vervroegd vertrek van de klant met betrekking tot de data en uren die op de voucher vermeld zijn, zal geen enkele terugbetaling worden uitgevoerd. 
24 uur na de vastgestelde aankomsttijd, vermeld op de voucher, en indien de klant de camping niet heeft ingelicht zal het verblijf opnieuw beschikbaar gesteld worden.
 

XII. OVERDRACHT VAN DE RESERVERING

Overeenkomstig de artikels L.211-12 en R.211-9 van het wetboek toerisme kan de klant zijn contract aan een derde overdragen op voorwaarde dat hij HOLIDAYS&CO hiervan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte brengt en dit uiterst 7 dagen voor aanvang van het verblijf, met precieze aanduiding van de naam en het adres van de verkrijger(s) en hij moet aantonen dat deze aan dezelfde voorwaarden voldoen als hijzelf om van dit verblijf te kunnen genieten (in het bijzonder de kinderen die zich in dezelfde leeftijdscategorie dienen te bevinden).
De gever en de verkrijger van de overdracht zullen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de betaling van een eventueel saldo, alsook voor de betaling van de bijkomende kosten die ontstaan uit deze overdracht.
 

XIII. WIJZIGING VAN DE RESERVERING DOOR DE KLANT

De handelingen volgend een wijziging van een contract behelzen aanvullende kosten:
€40 bij een wijziging binnen hetzelfde etablissement ( van het type accommodatie of vertrekdatum), onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het nieuwe type accommodatie bij de leverancier en meer dan 30 dagen voor vertrek. Na het overschrijden van dit termijn gelden de annuleringsvoorwaarden.
Er zullen geen kosten verrekend worden zolang de wijziging geen verandering van accommodatie met zich meebrengt (bijv.: een aanpassing van de namen of het aantal deelnemers, mits het aantal deelnemers niet de maximale capaciteit overschrijdt).
Elke andere wijziging die de klant vraagt zal als feitelijke annulering beschouwd worden en zal dus onderworpen zijn aan de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in artikel X.
 

XIV. ANNULERING OF WIJZIGING VAN DE RESERVERING BUITEN DE WIL VAN DE KLANT OM

Wanneer HOLIDAYS&CO wordt geconfronteerd met een externe gebeurtenis voor aanvang van het verblijf van de klant, en daardoor genoodzaakt is om een wijziging aan te brengen aan een van de essentiële elementen van het contract, dan kan de klant zonder vooruit te lopen op de eventuele schadevergoeding en na ingelicht te zijn door HOLIDAYS&CO:
- hetzij zijn contract opzeggen en met onmiddellijke ingang de reeds gestorte bedragen terugkrijgen
  zonder enige boete
- hetzij de wijziging of een vervangend verblijf aanvaarden dat HOLIDAYS&CO voorstelt; een aanhangsel aan het contract met daarin de gepreciseerde wijzigingen zal door beide partijen worden ondertekend; elke prijsvermindering zal in mindering gebracht worden op het nog te betalen bedrag en indien de klant te betaling reeds uitgevoerd heeft en deze het bedrag van de prestatie overschrijdt, zal het teveel betaalde teruggestort worden voor de datum van vertrek.
 
Indien HOLIDAYS&CO het verblijf annuleert voor het vertrek en buiten de wil van de klant, moet het de klant hiervan per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging in kennis stellen.De klant, zonder vooruit te lopen op een eventuele schadevergoeding, zal van HOLIDAYS&CO onmiddellijk en zonder boetes het gehele bedrag van alle gestorte sommen terug krijgen. 
De bovenstaande bepalingen verhinderen niet dat er in der minne een akkoord kan worden getroffen met als doel dat de klant een vervangend verblijf aanvaardt dat HOLIDAYS&CO hem voorstelt.De klant aanvaardt hierdoor de aangebrachte wijzigingen, evenals de vermindering of vermeerdering van de prijs die deze met zich meebrengen en ziet daardoor af van elke klacht in verband met de wijzigingen die aan het verblijf zijn aangebracht.
Wanneer, na het vertrek van de klant, het voor HOLIDAYS&CO onmogelijk is om een belangrijk deel van de in het contract voorziene diensten te leveren en die een niet te verwaarlozen percentage bedragen van de som, betaald door klant, dan moet HOLIDAYS&CO, behalve wanneer het onmogelijk is en dit ten gronde kan worden aangetoond, de volgende maatregelen nemen, zonder vooruit te lopen op eventuele schadevergoedingen:
-  hetzij vervangende prestaties voorstellen en de eventuele meerprijzen op zich nemen en indien de voorgestelde prestaties van mindere kwaliteit zijn, zal HOLIDAYS&CO de klant het verschil in prijs bij zijn terugkomst overmaken. 
- hetzij, wanneer hij geen vervangende prestatie kan voorstellen of indien deze door de klant met een geldige reden geweigerd worden, transportvoorzieningen aanbieden om een terugkeer te verzekeren in gelijkwaardige omstandigheden naar de vertrekplaats of naar een andere plaats, die door beide partijen overeengekomen wordt.
 

XV. VERANTWOORDELIJKHEID VAN HOLIDAYS&CO

HOLIDAYS&CO, overeenkomstig de bepalingen in artikel L.211-17 van het wetboek toerisme, is van rechtswege verantwoordelijk ten opzichte van de klant voor de correcte uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit het verkoopcontract voor het verblijf, of die verplichtingen nu door de vennootschap zelf of door onderaannemers worden uitgevoerd, onverminderd het recht van verhaal tegen deze laatsten.
 
HOLIDAYS&CO kan zich niettemin van de gehele of gedeeltelijke verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de transacties met haar klanten onttrekken, door het bewijs aan te dragen dat het niet-uitvoeren of de slechte uitvoering van het contract toe te schrijven is, hetzij aan de klant, hetzij aan het onvoorspelbaar en onoverkomelijk feit van een derde buiten de levering van de prestaties voorzien in het contract, hetzij door een geval van overmacht. 
 

XVI. ADMINISTRATIEVE EN GEZONDHEIDSFORMALITEITEN

Het is aan de klant zelf om kennis te nemen van de te vervullen administratieve en/of gezondheidsformaliteiten, en in het bijzonder geval (in het bijzonder voor onderdanen van een ander land dan Frankrijk), om de nodige inlichtingen te nemen bij de bevoegde organismen en de conformiteit van de noodzakelijke documenten na te gaan in het licht van het gereserveerd verblijf, en onontbeerlijk tijdens het verblijf zelf (met name zonder dat deze lijst compleet is:paspoort, visa, vaccinatiebewijs…).
Alle handelingen en kosten om administratieve en/of gezondheidsdocumenten te verkrijgen, blijven op kosten van de klant.Bovendien zullen, indien deze niet voldoen aan de vereisten of  de nodige documenten ontbreken, alle gevolgen die er uit voortvloeien (met name de onmogelijkheid om van het gereserveerde verblijf te genieten…) alsook alle kosten die hierdoor ontstaan uitsluitend op kosten zijn van de klant.Zo zal ook met name de prijs van het verblijf niet worden terug betaald.
HOLIDAYS&CO kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de klant de administratieve en/of gezondheidsformaliteiten niet respecteert, en evenmin voor de gevolgen hiervan. 
 

XVII. VERZEKERING

HOLIDAYS&CO heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij de firma HISCOX, verzekeringsmaatschappij met maatschappelijke zetel te Great St. Helen’s 1, Londen EC3A 6HX, Verenigd Koninkrijk, volgens het contract nr. 023.42.42
Dit contract heeft tot doel HOLIDAYS&CO te vrijwaren van de pecuniaire gevolgen van haar beroepsaansprakelijkheid en is opgesteld conform de bepalingen van de wet nr. 92-645 van 13 juli 1992, die de voorwaarden vastlegt voor het uitvoeren van activiteiten met betrekking tot het organiseren en verkopen van reizen en verblijven. 
Bedrag van de garanties van het contract:1 500 000 Euro
Er wordt op gewezen dat er geen enkele verzekering inbegrepen is in de prijzen die vermeld zijn op de website.HOLIDAYS&CO raadt zijn klanten dan ook aan om na te gaan wat hun eigen persoonlijke verzekering dekt, en zo nodig een bijkomend contract te ondertekenen bij hun verzekeraar, met het oog op het gereserveerde verblijf. 
 

XVIII. KLACHTEN

Alle klachten over niet-uitvoering of een niet-behoorlijke uitvoering van het huurcontract moeten onmiddellijk door de klant ter plaatse gemeld worden bij de receptie van de camping of aan de hotelier, en schriftelijk aan HOLIDAYS&CO binnen een termijn van vijftien (15) dagen, te rekenen vanaf de datum van het einde van het verblijf (de poststempel dient als bewijs). Eens deze termijn verstreken en/of de camping of hotelier is niet onmiddellijk en ter plaatse door de klant op de hoogte gebracht, zal de klacht niet-ontvankelijk verklaard worden. 
Als u geen genoegdoening hebt verkregen,  kunt u schriftelijk een klacht indienen bij HOLIDAYS&CO – Service Client - Parc Technopolitain Atalante – 7 Allée Métis - Odyssée Bâtiment C - 35435 SAINT MALO.
Geen enkele klacht of betwisting van het antwoord zal aangenomen worden per telefoon.Een schrijven dient gericht te zijn aan de betrokken dienst zodat het dossier kan herbekeken worden.  Onze kantoren zijn niet toegankelijk voor het publiek, elke klacht moet dus schriftelijk ingediend worden. 
Geen enkele klacht zal worden aanvaard die handelt over het verlies(verliezen) of diefstal(len) van bagage, kledingstukken of persoonlijke objecten die onder toezicht waren van de klant tijdens het verblijf. 
 

XIX. BESCHERMING VAN DE GEGEVENS

Overeenkomstig artikel 32 van de wet op de bescherming van de gegevens van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet 2004-801 van 6 augustus 2004, zijn de gegevens die onmisbaar zijn voor het behandelen en uitvoeren van de bestellingen, aangeduid met een sterretje op de pagina's van de website. Het ontbreken van een antwoord maakt reserveren onmogelijk. 
De bijkomende vragen om informatie, hebben een facultatief karakter, of zijn vragen die in verband staan met de interesse van de gebruiker voor de in aanmerking komende aanbiedingen en zijn bedoeld om hem beter te leren kennen en zo de voorgestelde diensten te verbeteren.  
 
De inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de afhandeling van de reservering van de klant worden aan de onderaannemers van HOLIDAYS&CO doorgegeven en enkel d