Gebruiksvoorwaarden


De VENNOOTSCHAP HOLIDAYS&CO Beperkt vereenvoudigde onderneming naar Frans recht met een kapitaal van € 298042.60 Maatschappelijke zetel: Parc Technopolitain Atalante - 7 Allée Métis - Odyssée Bâtiment C - 35435 SAINT MALO – Frankrijk, HR ST MALO 498 339 340 Reisagentschapslicentie nr. IM 035170003 Financiële garantie: APST - Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (Vereniging voor bedrijven in de toeristische sector) Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:  HISCOX contract nr. 023 42 42. Camping and co is een merk van HOLIDAYS&CO.

 

I. - TOEPASSINGSGEBIED VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

Deze algemene voorwaarden regelen van rechtswege alle door HOLIDAYS&CO voor haar klanten gemaakte reserveringen.

 

Ze vormen een integraal onderdeel van elk contract dat wordt afgesloten tussen HOLIDAYS&CO en haar klanten.

 

Voorafgaand aan elke reservering voor een verblijf erkent elke klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden, voor zichzelf en voor elke andere persoon die van het verblijf gebruik zal maken. Zo zal elke reservering voor een verblijf impliceren dat er onvoorwaardelijk is ingestemd met deze algemene voorwaarden en deze de overhand hebben op alle andere voorwaarden, alsook op de bijzondere voorwaarden die terug te vinden zijn op de website en betrekking hebben op het gereserveerde verblijf.

 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.113-3 van de consumentenwet en de bepalingen van het wetboek toerisme, worden deze algemene voorwaarden voorafgaand aan het afsluiten van elk reserveringscontract ter informatie ter beschikking gesteld van elke klant. Deze kunnen eveneens verkregen worden op schriftelijk verzoek, gericht aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap HOLIDAYS&CO.

 

De door HOLIDAYS&CO voor haar klanten gemaakte reserveringen, zijn bijgevolg onderworpen aan de voorliggende algemene voorwaarden, het wetboek toerisme en de geldende wet- en regelgeving.

 

De gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van eender welke clausule van deze algemene voorwaarden brengt niet de nietigverklaring van de andere bepalingen met zich mee.

 

De voorliggende algemene voorwaarden kunnen op elk ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving, gewijzigd worden, met dien verstande dat deze wijzigingen niet van toepassing zijn op eerder gemaakte reserveringen. 

 

II.- HANDELINGSBEKWAAMHEID VAN DE KLANT

Elke klant erkent over de juridische bekwaamheid te beschikken om een contract af te sluiten tegen de voorwaarden die beschreven zijn in de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden, dit houdt in dat hij meerderjarig is en niet onder voogdij of curatele staat.

 

III.- Omschrijving van de te reserveren verblijven

 

Alle informatie met betrekking tot de omschrijving van de campings waar een verblijf wordt aangeboden, het type accommodatie, de ligging, het niveau van comfort en de belangrijkste karakteristieken, de homologatie en de toeristische klassering, stemmen overeen met de wet- en regelgeving en/of de gebruiken van het land waarin ze zijn gesitueerd en zijn gedefinieerd met een omschrijving bij elk voorgesteld verblijf. 

 

De klassering die in de omschrijving aan elke camping is toegekend, stemt overeen met een klassering die wordt gehanteerd ten opzichte van de lokale normen van het gastland, en kan als gevolg verschillen van de Nederlandse normen.

 

HOLIDAYS&CO spant zich in om zijn klanten zo nauwkeurig mogelijk te informeren over de verblijfsvoorwaarden. De beoordelingen in de omschrijvingen komen voort uit de kennis die HOLIDAYS&CO heeft van de vestigingen en van de beoordelingen die de klanten ons hebben toegestuurd. 

 

HOLIDAYS&CO spant zich in om haar aanbod te illustreren met foto’s of illustraties die een realistische weergave zijn van de voorgestelde verblijven. Er is evenwel bepaald dat de foto’s en illustraties in de omschrijving louter illustratief zijn en niet contractueel bindend zijn. 

 

Het is mogelijk dat bepaalde activiteiten die de campings aanbieden en die vermeld zijn in de omschrijving op de website, geannuleerd worden vanwege onder meer weersomstandigheden, overmacht, een verblijf buiten het toeristisch seizoen of omdat het minimum aantal deelnemers aan een activiteit niet is behaald. HOLIDAYS&CO kan voor deze annuleringen niet aansprakelijk worden gesteld, noch geeft dit recht op eender welke schadevergoeding.

 

IV. - RESERVERING

 

Elke reservering moet, om geldig te zijn, uitgevoerd worden vanaf de website https://nl.camping-and-co.com of bij de reserveringsafdeling via de telefooncentrale van Camping and co, en moet voorafgegaan worden door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden. 

 

Elke reservering die gedaan wordt via de website https://nl.camping-and-co.com of bij de reserveringsafdeling via de telefooncentrale van Camping and co, wordt als definitief beschouwd. HOLIDAYS&CO behoudt zich evenwel het recht voor om binnen een termijn van 72 uur, te tellen vanaf de bevestiging van de reservering door de klant, de reservering te annuleren als blijkt dat het gereserveerde verblijf niet beschikbaar is.

 

In dat geval zal HOLIDAYS&CO de klant inlichten en een gelijkwaardig verblijf aanbieden. Als de klant dit voorstel weigert, zal de reservering geannuleerd worden en de overgemaakte bedragen zullen integraal worden teruggestort, zonder dat dit de klant recht geeft op eender welke schadevergoeding.

 

Groepsreserveringen dienen aangevraagd te worden per e-mail via het e-mail adres: reservation@camping-and-co.com of per telefoon op: 020 808 55 74.

 

HOLIDAYS&CO behoudt zich het recht voor om de aanvraag te bestuderen alvorens deze te accepteren of te weigeren.

 

HOLIDAYS & CO beschouwt als "groepsboeking", een reservering van 3 of meer accommodaties en / of 12 of meer personen, gemaakt door dezelfde of verschillende natuurlijke personen, maar kennen elkaar en reizen samen op dezelfde data en op dezelfde camping.

 

V. - HERROEPING

 

De wettelijke bepalingen inzake het recht op herroeping bij verkoop op afstand, zoals voorzien in de consumentenwet zijn niet van toepassing op toeristische prestaties (artikel L.121-20-4 van de consumentenwet).

Bijgevolg beschikt de klant over geen enkel herroepingsrecht bij bestelling van een verblijf bij HOLIDAYS&CO.

 

 

VI.- DE PRIJS

 

Wanneer gereserveerd wordt bij HOLIDAYS&CO is de prijs van de reservering aangeduid in de lokale munteenheid van het land waar de reservering is gemaakt.

 

Er wordt de klant op gewezen dat de lokale autoriteiten bepaalde bijkomende belastingen kunnen heffen, die ter plaatse moeten worden betaald. Deze bijkomende belastingen, zo zij bestaan, zijn uitsluitend op kosten van de klant en zijn niet inbegrepen in de verblijfsprijs die aan HOLIDAYS&CO te betalen is.

 

De aangeduide prijzen omvatten enkel het verblijf (tegen de voorwaarden omschreven op de website van HOLIDAYS&CO) behalve de reserveringen die bijkomende prestaties omvatten.


Holidays and Co biedt haar klanten drie soorten aanbiedingen :

- No-Flex tarief : Uw boeking is niet annuleerbaar, wijzigbaar, en geen terugbetaling mogelijk. Aanbieding alleen beschikbaar voor boekingen die meer dan 30 dagen voor aankomst worden gemaakt.
- Klassiek tarief : Boeking is annuleerbaar, wijzigbaar tegen betaling. Om de overeenkomstige kosten te kennen, raadpleeg artikel X van deze algemene voorwaarden.
- Flex+ tarief : Boeking is annuleerbaar tot de dag voor aankomst, en 100% terugbetaling (waarvan 20% in de vorm van een tegoedbon dat 1 jaar geldig is op onze site).

 

De aangeduide prijzen zijn exclusief:

- de betalende activiteiten die door de camping worden aangeboden,

- de bijkomende betalende prestaties voorgesteld door de camping, 

- het transport, 

- de maaltijden en consumpties.

 

Bovenop de aangeduide prijs zijn er voor elke reservering bijkomstige boekingskosten, zoals tijdens de reservering aangegeven.

Er kan geen promotiecode worden gebruikt bij het boeken van een verblijf met het No-Flex tarief. Premiumkortingen zijn ook niet van toepassing in het geval van een No-Flex tarief.

 

Na afronding van de reservering, kan er geen enkele promotiecode meer worden toegepast. Actiecodes kunnen niet worden gecombineerd.

 

In het geval van een kennelijke fout in de gepubliceerde prijs, zoals een bespottelijke prijs in vergelijking met de gemiddelde prijs die tijdens dezelfde periode op hetzelfde verblijf werd genoteerd, wordt de klant ervan op de hoogte gebracht dat het contract als nietig wordt beschouwd en zal worden terugbetaald van zijn aanbetaling of de totale prijs betaald zonder compensatie, ongeacht de periode waarin het bedrijf de fout heeft gerealiseerd, tenzij de klant de nieuwe geldende prijs aanvaardt meegedeeld door het bedrijf HOLIDAYS & CO.

 

 

VII.- BETALINGSMODALITEITEN

 

Er wordt de klant drie mogelijke betaalwijzen voorgesteld om zijn verblijf te betalen, volgens de voorwaarden zoals vermeld in de volgende paragraaf: 

-  Het bedrag voldoen in één keer.

-  Het bedrag in drie keer betalen met credit card.

-  Aanbetaling.

 

De betalingsvoorwaarden zijn als volgt:

 

Voor reserveringen die meer dan 68 dagen voor aanvang van het verblijf worden gemaakt, zijn de 3 betalingsmodaliteiten mogelijk.

Voor reserveringen die meer dan 42 dagen voor aanvang van het verblijf worden gemaakt, is het voldoen van het bedrag in één keer of een aanbetaling mogelijk.

Voor reserveringen die 42 dagen of minder voor aanvang van het verblijf worden gemaakt, kan de klant enkel het hele bedrag in 1 keer voldoen.

 

De betalingsmodaliteiten voor een aanbetaling zijn de volgende:  

- Een aanbetaling gelijk aan 30% van de prijs van de accommodatie en eventuele opties, evenals de volledige administratie- en verzekeringskosten, wordt betaald op het moment van boeking.

- Het saldo moet uiterlijk 40 dagen voor de begindatum van het verblijf betaald worden.

HOLIDAYS&CO aanvaardt online betalingen per creditcard (VISA, Mastercard). De betaling is beveiligd, conform de toepasselijke wet- en regelgeving.

No-Flex tarief : No-Flex tarief is het gehele bedrag vereist. Geen aanbetaling mogelijk voor dit tarief.

 

HOLIDAYS&CO aanvaardt eveneens de volgende betalingswijzen:

- Bankoverschrijvingen

Onze financiële partner FLOA biedt betalingsfaciliteiten voor uw aankopen van goederen en/of diensten, in 3 of 4 termijnen met een creditcard, en dit zonder of met slechts geringe kosten. Deze betalingsfaciliteiten zijn voorbehouden aan particulieren (meerderjarige natuurlijke personen) die in Nederland woonachtig zijn en in het bezit zijn van een Visa of MasterCard creditcard die niet vervalt vóór de datum waarop de laatste termijnbetaling verschuldigd is.FLOA is een Franse naamloze vennootschap, ingeschreven in het Handelsregister van Bordeaux (Frankrijk) onder het nummer 434 130 423, met statutaire zetel te Bordeaux en kantoorhoudende te Immeuble G7 - 71 Rue Lucien Faure, 33300 Bordeaux, Frankrijk en onderworpen aan het toezicht van de Franse toezichthouder de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ("ACPR"), 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Parijs CEDEX 09, Frankrijk, ingeschreven bij het ORIAS onder het nummer 07 028 160 (www.orias.fr).FLOA behoudt zich het recht voor om uw financieringsaanvraag te accepteren of af te wijzen. U heeft 14 kalenderdagen de tijd om uw aanvraag te ontbinden. Voor meer informatie, klik hier : https://www.floapay.nl/images/pdf/CG_Netherlands_EN_NL_FLOA.pdf Wij maken u erop attent dat indien u via deze betalingsfaciliteiten verzoekt om betaling van uw bestelling van goederen en/of diensten, uw persoonsgegevens aan FLOA worden doorgegeven ten behoeve van de verwerking van uw financieringsaanvraag, het beheer van uw kredietovereenkomst en, indien van toepassing, voor het incasseren van de vorderingen. Voor meer informatie, klik hier : https://www.floapay.nl/images/pdf/Privacy_policy_netherlands_EN_NL_FLOA.pdf

 

VIII.- VERBLIJFSVOORWAARDEN – HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CAMPINGS

 

De klant dient zich te houden aan het huishoudelijk reglement van de waar hij/zij verblijft en kan ter plaatse hiervan kennisnemen.

 

De klant verbindt zich eveneens aan het betalen van de borg opgelegd door de camping waar de klant verblijft. 

 

Sommige bepalingen het huishoudelijk reglement zijn vermeld in de beschrijving van elke accommodatie. Zo verbindt de klant zicht tot het verifiëren, met alle gevolgen van dien, dat de accommodatie aan zijn/haar eisen voldoet (met betrekking tot het toestaan van huisdieren, het toegestaan aantal personen in de gekozen accommodatie).  De verantwoordelijke van de camping is de enige die bevoegd is om eventuele geschillen te regelen die voortvloeien uit de toepassing van het intern reglement van zijn bedrijf. 

 

HOLIDAYS & CO wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van uitsluiting door de camping van één van zijn klanten, wegens het niet naleven van het intern reglement.

 

Het is verboden om de maximale bezettingsgraad per type accommodatie te overschrijden.

 

Om voor de hand liggende redenen van veiligheid (zwembad, mogelijke evacuatie van de camping in geval van weersalarm) of gezondheid (mogelijk ziekenhuisopname tijdens het verblijf), niet-begeleide minderjarigen van één van hun juridische beheerders in de zin van het Artikel 389 van het burgerlijk wetboek wordt niet toegelaten. Bovendien zijn kampeerterreinen niet toegestaan in de zin van decreet nr. 2002-883 van 3 mei 2002 inzake de bescherming van minderjarigen tijdens schoolvakanties, professionele vakantie en vrije tijd, om verblijf te garanderen collectief of individueel buiten het ouderlijk huis van minderjarigen jonger dan 18 jaar, zonder begeleiding van één van hun wettelijke beheerders waarnaar in de vorige paragraaf wordt verwezen.

 

IX.- VOUCHER

Een voucher wordt naar de klant gestuurd wanneer het verblijf volledig betaald is. Deze voucher bevat alle karakteristieken van het verblijf dat de klant gereserveerd heeft. De klant dient deze aan de camping te presenteren.

 

X – ANNULERING VAN DE RESERVERING OP VERZOEK VAN DE KLANT

 

- Gratis annulering binnen 7 dagen (onder voorbehoud van de hieronder beschreven voorwaarden)

De klant kan een reservering kosteloos annuleren onder de volgende voorwaarden:

- de genoemde reservering minder dan 7 dagen voor het tijdstip waarop de klant de reservering annuleert onder de hieronder beschreven voorwaarden is gemaakt, en

- het verblijf dat overeenkomt met de reservering begint later dan 38 dagen na de annulering, en

dat het verblijf deel uitmaakt van het aanbod

- dat de klant de reservering annuleert volgens de hieronder beschreven procedure.

De klant moet, als hij wil profiteren van deze gratis annuleringsmogelijkheid:

- inloggen in zijn klantenaccount op de website www.camping-and-co.com, en

- de annulering van zijn reservering zonder kosten te vragen via de specifieke procedure die voor dit soort annulering in de klantaccount van de klant is voorzien.

Indien het annuleringsverzoek voldoet aan alle bovengenoemde voorwaarden, zal HOLIDAYS&CO de door de klant voor de genoemde reservering betaalde bedragen binnen 3 tot 7 werkdagen terugbetalen, deze termijn loopt vanaf de datum van ontvangst door HOLIDAYS&CO van de bankgegevens van de klant indien de reservering op een andere wijze dan met een creditcard is gemaakt.

 

Annuleringsvoorwaarden voor het No-Flex tarief :

 

Elk annuleringsverzoek, van een reservering door de klant, dient te worden gedaan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar het adres:

HOLIDAYS&CO – Service Client - Parc Technopolitain Atalante – 7 Allée Métis - Odyssée Bâtiment C - 35435 SAINT MALO, Frankrijk.

 

De annulering van de reservering brengt volgende kosten met zich mee:

Bij een No-Flex aanbieding kan uw boeking niet worden geannuleerd, gewijzigd en terugbetaald,Ongeacht de datum waarop uw annulering naar Holidays and Co wordt verzonden, Uw betaling word volledig ingehouden en niet terugbetaald.

 

- Annuleringsvoorwaarden voor het Klassiek tarief

Elk annuleringsverzoek, van een reservering door de klant, dient te worden gedaan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar het adres:

HOLIDAYS&CO – Service Client - Parc Technopolitain Atalante – 7 Allée Métis - Odyssée Bâtiment C - 35435 SAINT MALO, Frankrijk.

 

De annulering van de reservering brengt volgende kosten met zich mee:

- Annulering bij meer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf: 30% van de totaalprijs incl. BTW.

- Annulering tussen 29 en 14 dagen voor aanvang van het verblijf: 75% van de totaalprijs incl. BTW.

- Annulering bij minder dan 14 dagen voor aanvang van het verblijf: 100% van de totaalprijs incl. BTW.

 

De reserveringskosten en premie voor de annuleringsverzekering worden niet vergoed. 

 

- Annuleringsvoorwaarden voor het Flex+ tarief

Elk annuleringsverzoek, van een reservering door de klant, dient te worden gedaan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar het adres:

HOLIDAYS&CO – Service Client - Parc Technopolitain Atalante – 7 Allée Métis - Odyssée Bâtiment C - 35435 SAINT MALO, Frankrijk.

 

De annulering van de reservering brengt volgende kosten met zich mee:

- Annulering bij meer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf: 30% van de totaalprijs incl. BTW.

- Annulering tussen 29 en 14 dagen voor aanvang van het verblijf: 75% van de totaalprijs incl. BTW.

- Annulering bij minder dan 14 dagen voor aanvang van het verblijf: 100% van de totaalprijs incl. BTW.

 

De reserveringskosten en premie voor de annuleringsverzekering worden niet vergoed. 

 

 

De aanvraag tot dekking van de annuleringskosten moet tegelijkertijd worden ingediend op de site declare.fr van de Gritchen-verzekering. 80% van het bedrag van de ingehouden annuleringskosten zal worden terugbetaald door de annuleringsverzekering, de resterende 20% zal u per e-mail worden toegestuurd door Holidays and Co, in de vorm van een tegoedbon die een jaar geldig is op onze site. Op het einde van de geldigheidsperiode, als de tegoedbon niet is gebruikt, kan geen terugbetaling worden gevraagd aan Holidays and Co. Op dezelfde manier zal in geval van een terugbetaling van een dossier, ongeacht of de terugbetaling volledig of gedeeltelijk betrekking heeft op de tegoedbon, een nieuwe tegoedbon met dezelfde geldigheidsdatum als de oorspronkelijke tegoedbon naar de klant worden gestuurd. Geen enkele tegoedbon mag contant worden terugbetaald.

De klant heeft tijdens de reservering de mogelijkheid om optioneel een annulerings-/onderbrekingsverzekering af te sluiten bij HOLIDAYS&CO waarvan de voorwaarden beschikbaar zijn op aanvraag.

Flex+ tarief : de annuleringsverzekering is in de prijs inbegrepen.

 

Na uw inschrijving, als u een eerdere garantie voor de risico's gedekt door de gekochte verzekering rechtvaardigt, heeft u de mogelijkheid om binnen 14 dagen na de afsluiting ervan kosteloos van deze verzekering af te zien en zolang er geen garantie wordt verstrekt of is geïmplementeerd. Hiervoor is het nodig om ons uw verzoek per e-mail te versturen naar reservation@camping-and-co.com.

 

Een onderbroken verblijf door de klant of één van de deelnemers, om welke reden dan ook, geeft geen aanleiding tot enige terugbetaling. Als de klant afziet, tijdens het verblijf of minder dan 14 dagen vóór zijn aankomst, van één of meer van de bestelde diensten / opties, kan hij bovendien geen prijsvermindering vragen aan HOLIDAYS & CO.

 

 

XI.- LAATTIJDIGE AANKOMST - vervroegd vertrek - ONDERBREKING OF NO-SHOW

 

Bij een laattijdige aankomst of een vervroegd vertrek van de klant met betrekking tot de data en uren die op de voucher vermeld zijn, zal geen enkele terugbetaling worden uitgevoerd. 

 

24 uur na de vastgestelde aankomsttijd, vermeld op de voucher, en indien de klant de camping niet heeft ingelicht zal het verblijf opnieuw beschikbaar gesteld worden. In dit geval wordt geen restitutie verleend. 

 

 

XII. -  OVERDRACHT VAN DE RESERVERING

Overeenkomstig de artikels L.211-11  van het wetboek toerisme kan de klant zijn contract aan een derde overdragen op voorwaarde dat hij HOLIDAYS&CO hiervan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte brengt en dit uiterst 7 dagen voor aanvang van het verblijf, met precieze aanduiding van de naam en het adres van de verkrijger(s) en hij moet aantonen dat deze aan dezelfde voorwaarden voldoen als hijzelf om van dit verblijf te kunnen genieten (in het bijzonder de kinderen die zich in dezelfde leeftijdscategorie dienen te bevinden).

 

De gever en de verkrijger van de overdracht zullen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de betaling van een eventueel saldo, alsook voor de betaling van de bijkomende kosten die ontstaan uit deze overdracht.

 

XIII.WIJZIGING VAN DE RESERVERING DOOR DE KLANT

 

 

Er zullen geen kosten verrekend worden zolang de wijziging geen verandering van accommodatie met zich meebrengt (bijv.: een aanpassing van de namen of het aantal deelnemers, mits het aantal deelnemers niet de maximale capaciteit overschrijdt).

 

Elke andere wijziging die de klant vraagt zal als feitelijke annulering beschouwd worden en zal dus onderworpen zijn aan de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in artikel X.

No-Flex tarief : Wijzigingen zijn niet toegestaan onder het No-Flex tarief. Elke wijziging wordt beschouwd als een annulering van de boeking en brengt 100% kosten met zich mee.

 

 

XIV.- ANNULERING OF WIJZIGING VAN DE RESERVERING BUITEN DE WIL VAN DE KLANT OM

 

De klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat HOLIDAYS&CO zich het recht voorbehoudt om kleine wijzigingen aan te brengen en in het bijzonder om een accommodatie of een camping te vervangen door een andere van dezelfde categorie, zonder aanleiding te geven tot enige compensatie.

 

Wanneer, voor vertrek, het navolgen van een van de essentiële elementen van het contract onmogelijk wordt gemaakt als gevolg van een externe gebeurtenis die wordt opgelegd aan HOLIDAYS&CO, moet deze de klant zo snel mogelijk waarschuwen en hem informeren over de faculteit die voor hem beschikbaar is, of  voorgestelde wijziging door HOLIDAYS&CO te accepteren of om het contract te beëindigen, evenals de gevolgen van het niet reageren van de klant binnen de deadline.

 

Deze waarschuwing en deze informatie moeten schriftelijk aan de klant worden bevestigd, waarin de gevolgen van het uitblijven van een reactie van de klant, die vervolgens zijn keuze binnen de redelijke termijn kenbaar moet maken, worden gespecificeerd. Wanneer hij het contract opzegt, heeft de klant het recht om, zonder boetes of onkosten te maken, alle door hem betaalde bedragen terug te betalen, evenals enige wettelijk opgelegde compensatie.

 

HOLIDAYS&CO kan bij wijze van uitzondering het contract voor vertrek annuleren en in dit geval zal het de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. De klant heeft recht op, zonder boetes of onkosten te maken, op de terugbetaling van alle bedragen die hij heeft betaald, evenals op enige wettelijk voorgeschreven compensatie.

 

XV.- VERANTWOORDELIJKHEID VAN HOLIDAYS&CO

HOLIDAYS&CO en de touroperator zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die zijn opgenomen in het contract, in overeenstemming met artikel L. 211-16 van de wet van Toerisme, en zijn verplicht om de reiziger te helpen in moeilijkheden, in overeenstemming met artikel L. 211-17-1 van het wetboek van Toerisme.

 

HOLIDAYS&CO kan zich niettemin van de gehele of gedeeltelijke verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de transacties met haar klanten onttrekken, door het bewijs aan te dragen dat het niet-uitvoeren of de slechte uitvoering van het contract toe te schrijven is, hetzij aan de klant, hetzij aan het onvoorspelbaar en onoverkomelijk feit van een derde buiten de levering van de prestaties voorzien in het contract, hetzij door een geval van overmacht. 

 

In geval van automatische aansprakelijkheid van de dienstverleners zijn de compensatiebeperkingen die voortvloeien uit internationale overeenkomsten in overeenstemming met artikel L. 211-17-IV van de Franse wetboek van toerisme van toepassing; Als dit niet gebeurt en met uitzondering op lichamelijk letsel, opzettelijke of nalatige schade, is de potentiële schade beperkt tot drie keer de totaal prijs van de reis of het verblijf.

 

HOLIDAYS&CO is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van diensten die ter plaatse door de klant of de deelnemers aan de reis zijn gekocht en niet onder de speciale voorwaarden vallen.

 

 

XVI.- ADMINISTRATIEVE EN GEZONDHEIDSFORMALITEITEN

 

Het is aan de klant zelf om kennis te nemen van de te vervullen administratieve en/of gezondheidsformaliteiten, en in het bijzonder geval (in het bijzonder voor nationaliteiten anders dan Frans), om de nodige inlichtingen te nemen bij de bevoegde organismen en de conformiteit van de noodzakelijke documenten na te gaan in het licht van het gereserveerd verblijf, en onontbeerlijk tijdens het verblijf zelf (met name zonder dat deze lijst compleet is: paspoort, visa, vaccinatiebewijs…).

 

Voor meer informatie over de voorwaarden voor toegang tot en verblijf van de bezochte landen, wordt de Franse staatsburgers geadviseerd om de volgende link te raadplegen: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.  

 

Voor informatie over visa wordt de klant geadviseerd contact op te nemen met de ambassade van het land dat hij van plan is te bezoeken. Wij herinneren u eraan dat het verkrijgen van een visum enige tijd kan duren en het is aan te raden dat de klant voldoende tijd geeft om het visum te verkrijgen.

 

Alle handelingen en kosten om administratieve en/of gezondheidsdocumenten te verkrijgen, blijven op kosten van de klant. Bovendien zullen, indien deze niet voldoen aan de vereisten of  de nodige documenten ontbreken, alle gevolgen die er uit voortvloeien (met name de onmogelijkheid om van het gereserveerde verblijf te genieten…) alsook alle kosten die hierdoor ontstaan uitsluitend op kosten zijn van de klant. Zo zal ook met name de prijs van het verblijf niet worden terug betaald.

 

HOLIDAYS&CO kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de klant de administratieve en/of gezondheidsformaliteiten niet respecteert, en evenmin voor de gevolgen hiervan. 

 

 

XVII.- VERZEKERING

 

HOLIDAYS&CO heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij de firma HISCOX, verzekeringsmaatschappij met maatschappelijke zetel te Great St. Helen’s 1, Londen EC3A 6HX, Verenigd Koninkrijk, volgens het contract nr. 023.42.42

 

Dit contract heeft tot doel HOLIDAYS&CO te vrijwaren van de pecuniaire gevolgen van haar beroepsaansprakelijkheid en is opgesteld conform de bepalingen van de wet nr. 92-645 van 13 juli 1992, die de voorwaarden vastlegt voor het uitvoeren van activiteiten met betrekking tot het organiseren en verkopen van reizen en verblijven. 

 

Bedrag van de garanties van het contract: € 1.500.000.-

 

Er wordt op gewezen dat er geen enkele verzekering inbegrepen is in de prijzen die vermeld zijn op de website. HOLIDAYS&CO raadt zijn klanten dan ook aan om na te gaan wat hun eigen persoonlijke verzekering dekt, en zo nodig een bijkomend contract te ondertekenen bij hun verzekeraar, met het oog op het gereserveerde verblijf. 

 

Er wordt ook gespecificeerd dat het verplicht is om in bepaalde landen (bijv. China, Algerije, Rusland, Cuba) een reisverzekering te hebben die ten minste de dekking van medische kosten en repatriëringsbijstand biedt. 

 

XVIII.- KLACHTEN

 

Bij aankomst op de camping is de klant verplicht om de inventaris en de staat van zijn accommodatie te controleren (inventaris van de apparatuur, status van de uitrusting en netheid). Elke claim moet ter plaatse worden gemeld op de camping of de persoon die verantwoordelijk is voor de accommodatie. De klant heeft 24 uur om de geconstateerde anomalieën aan zijn contactpersoon ter plaatse en aan HOLIDAYS&CO te melden. Na deze periode wordt de accommodatie als vrij van schade beschouwd en zijn klachten niet langer ontvankelijk. Er wordt hoe dan ook geen aanspraak op achteraf gemaakt als de feiten niet tijdens het verblijf zijn gemeld bij de campingvertegenwoordiger op het terrein of bij HOLIDAYS&CO.

 

Wanneer een niet-naleving bij de uitvoering van contractdiensten ter plaatse wordt vastgesteld, moet de klant dit bovendien zo snel mogelijk telefonisch melden aan zijn contactpersoon ter plaatse en aan HOLIDAYS&CO op +33(0)2 23 16 03 07, per e-mail via reservation@camping-and-co.com of per post naar HOLIDAYS&CO – Service Client - Parc Technopolitain Atalante - 7 Allée Métis - Odyssée Bâtiment C - 35435 Saint-Malo , Frankrijk.

 

Als u geen voldoening heeft kunnen krijgen, nodigen wij u uit om een schriftelijke kennisgeving van uw klacht te sturen naar HOLIDAYS&CO – Service Client - Parc Technopolitain Atalante – 7 allée Métis  - Odyssée bâtiment C - 35435 Saint-Malo, Frankrijk binnen de imperatieve periode van 15 dagen vanaf de datum van het einde van het verblijf (het poststempel als bewijs). Na deze periode en / of indien de camping of de host niet direct ter plaatse door de klant is geïnformeerd, zal geen enkele claim in aanmerking worden genomen.

 

Geen enkele vordering of klacht wordt telefonisch beantwoord. Voor het opnieuw onderzoeken van een dossier moet dit schriftelijk gedaan worden naar de desbetreffende afdeling. Onze kantoren zijn niet toegankelijk voor publiek, dus elke claim moet schriftelijk zijn.

 

Onze klantenservice verwerkt uw aanvraag binnen maximaal 2 maanden na ontvangst van uw brief.

 

Elke aanvraag voor heroverweging van het dossier moet het uitmaken van een schriftelijke terugzending door de klant, binnen 14 dagen na het antwoord verzonden per e-mail of post door HOLIDAYS&CO, anders wordt het bestand als gesloten beschouwd.

 

Na binnenkomst van de serviceclaim en bij gebrek aan een bevredigend antwoord of bij afwezigheid van een antwoord binnen 60 dagen, kan de klant beslag leggen op de bemiddelaar van Toerisme, waarvan de coördinaten en procedures van verwijzing beschikbaar zijn op zijn website : www.mtv.travel . De bemiddelaar van toerisme en reizen is te bereiken op het volgende adres: MTV Médiation Tourisme Voyage, BP 80 303, 75 823 Paris Cedex 17, Frankrijk.

 

Als alternatief kan de klant ook zijn geschil voorleggen aan het online platform voor geschillen, dat beschikbaar is op: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

 

In het algemeen, in het geval van een geschil met HOLIDAYS&CO, heeft de klant de mogelijkheid om gebruik te maken van een procedure van conventionele bemiddeling of enige andere alternatieve wijze van regeling van de geschillen zoals gedefinieerd in de Franse wetgeving en in het bijzonder door de artikelen 1528 en volgende van het Wetboek van de burgerlijke procedure.

 

XIX.- BESCHERMING VAN DE GEGEVENS

 

HOLIDAYS&CO verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens.

 

De categorieën persoonlijke gegevens verzameld door HOLIDAYS&CO zijn als volgt:

•contactgegevens van de klant(en),

•identificatiegegevens van de klant(en), evenals andere deelnemers waarvan de gegevens door de klant(en) zijn gecommuniceerd,

•bankgegevens van de klant(en).

 

De door HOLIDAYS&CO verzamelde gegevens worden door de relevante diensten van HOLIDAYS&CO, in haar hoedanigheid van de verantwoordelijkheid van de gegevens, voor de volgende doeleinden gebruikt:

 

•als onderdeel van de verwerking, uitvoering en afhandelen van de bestelling van de klant en in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

-creatie en beheer van het account van de klant;

-verwerken van verzoeken en reserveringen van klanten;

-toezicht houden op de uitvoering van de bestelling;

 

•in het kader van de activiteiten die verband houden met de werking van de diensten aangeboden door HOLIDAYS&CO:

-verbetering van de diensten aangeboden door HOLIDAYS&CO;

-uitvoering van de klantrelatie en het verzamelen van meningen

-commerciële uitvoering voor soortgelijke producten of diensten door HOLIDAYS&CO;

-detectie van frauduleuze activiteiten of beveiligingsinbreuken op diensten geleverd door HOLIDAYS&CO en daarmee samenhangende vervolgingen;

-reactie op een verzoek om juridische communicatie;

 

De gegevens die door HOLIDAYS&CO worden verzameld, worden onder de volgende voorwaarden meegedeeld aan de partners van HOLIDAYS&CO:

 

•de gegevens die worden verzameld als onderdeel van de verwerking van de bestellingen en de uitvoering van de gereserveerde diensten worden verzonden naar de HOLIDAYS&CO-partners waarmee de reserveringen zijn gemaakt;

•bedrijven waaraan HOLIDAYS&CO diensten heeft toevertrouwd die verband houden met de diensten die door HOLIDAYS&CO worden aangeboden, zoals de verwerking van bankkaarten, is overeengekomen dat deze bedrijven contractueel verplicht zijn om alle persoonlijke gegevens die hun binnen dit kader worden verstrekt, te beschermen;

 

Als onderdeel van het beheer van de reserveringen gemaakt door de klanten, kan HOLIDAYS&CO mogelijk worden gevraagd om persoonlijke gegevens door te geven aan de partners bij wie de boekingen werden gedaan die zich buiten de Europese Unie zouden bevinden. Alleen de gegevens waarvan de verzending noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat deze voorbehouden in aanmerking worden genomen en goed worden beheerd, worden in deze context verzonden.

 

Gegevens waarvan de verzameling noodzakelijk is om de service van HOLIDAYS&CO te gebruiken, zijn gemarkeerd met een asterisk.

 

De behandelingen worden uitgevoerd op de volgende wettelijke grondslagen:

 

•uitvoering van een contract tussen de klant en HOLIDAYS&CO;

•de legitieme belangen van HOLIDAYS&CO om boekingen van een klant voor andere deelnemers te verwerken;

•rechtmatige belangen van HOLIDAYS&CO met betrekking tot het gebruik van gegevens in het kader van activiteiten die verband houden met de werking van de diensten zoals hierboven beschreven.

 

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, kunnen de klant, evenals de andere deelnemers, de volgende rechten uitoefenen op de persoonlijke gegevens die hem betreffen, onder de voorwaarden en beperkingen voorzien door de verordening:

 

•recht van toegang, rectificatie, oppositie en verwijdering;

•recht om de behandeling te beperken, vanaf 25 mei 2018;

•recht op overdraagbaarheid van gegevens, vanaf 25 mei 2018;

•het recht van de klant om zijn instructies voor de opslag, verwijdering en communicatie van zijn persoonsgegevens na zijn overlijden te definiëren.

 

Deze rechten worden uitgeoefend per post op het volgende adres: SAS HOLIDAYS&CO – Parc Technopolitain Atalante 7 Allée Métis - Odyssée Bâtiment C – 35435 SAINT-MALO, Frankrijk vergezeld met een kopie van het identiteitsbewijs van de klant.

 

De klant kan zijn gegevens ook aanpassen door in te loggen op zijn klantaccount.

 

De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij een klacht kan indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (de nationale commissie voor gegevensverwerking en -vrijheden (CNIL) in Frankrijk).

 

De identificatiegegevens van de klant worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie. De contactgegevens (zoals het e-mailadres) van de klant worden bewaard gedurende een periode van drie jaar vanaf het einde van de zakelijke relatie.

 

De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, worden bewaard in overeenstemming met de geldende bepalingen (met name die voorzien door het Franse Wetboek van Koophandel, het Franse Burgerlijk Wetboek en de Franse consumentencode).

 

XX - TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

 

Deze algemene voorwaarden en het contract gesloten tussen HOLIDAYS&CO en de klanten zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. Elk geschil met betrekking tot hun interpretatie en / of uitvoering valt onder de jurisdictie van de Franse rechtbanken.

 

XXI – AANSPRAKELIJKHEID

 

Het feit dat HOLIDAYS&CO op een bepaald moment geen gebruik maakt van één van de bepalingen van de algemene voorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstandsverklaring op zich om later gebruik te maken van één van deze bepalingen.

 

XXII - BEWIJS

 

Het feit dat HOLIDAYS&CO op een bepaald moment geen gebruik maakt van één van de bepalingen van de algemene voorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstandsverklaring op zich om later gebruik te maken van één van deze bepalingen.

 

Tenzij er een kennelijke fout is opgetreden door HOLIDAYS&CO, waarvan de klant bewijs zou overleggen, hebben de gegevens die zijn opgeslagen in het computersysteem van Camping and co bewijskracht voor de geplaatste bestellingen en de door de klant verstrekte informatie.

 

APPENDIX 1 : STANDAARDINFORMATIEFORMULIER VOOR CONTRACTEN MET BETREKKING TOT REISDIENST ANDERE DAN EEN PAKKET OF TITEL VAN TRANSPORT 

 

Als u dit verblijf koopt, geniet u van de rechten die worden verleend door het wetboek van toerisme.

HOLIDAYS&CO is volledig verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de aankoop.

Bovendien, is HOLIDAYS&CO, volgens de wet, gedekt om uw betalingen terug te betalen als het insolvabel wordt.

Essentiële rechten vermeld in het wetboek van toerisme:

Reizigers ontvangen alle essentiële informatie over het verblijf voordat het reiscontract wordt afgesloten.

De dienstverlener en de verkoper zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de aankoop.

Reizigers krijgen een noodtelefoonnummer of contactgegevens om contact op te nemen met de dienstverlener of de verkoper. In geval van nood kan de klant HOLIDAYS&CO bellen op +33(0)2 23 16 03 07.

Reizigers kunnen hun verblijf overdragen aan een ander persoon mits binnen een redelijk opzegtermijn en met eventuele bijkomende kosten. 

De prijs van uw aankoop kan alleen worden verhoogd als specifieke kosten toenemen en als deze mogelijkheid uitdrukkelijk in het contract is voorzien en in geen geval minder dan twintig dagen voor aanvang van de reis kan worden gewijzigd. Als de prijsverhoging meer dan 8% van de prijs van de aankoop bedraagt, kan de reiziger het contract opzeggen. Als de dienstverlener zich het recht voorbehoudt om de prijs te verhogen, heeft de reiziger recht op een korting als de bijbehorende kosten worden verlaagd.

Reizigers kunnen het contract opzeggen zonder een afwikkelingsvergoeding te betalen en volledig terugbetaald worden, van de reeds voldane betalingen, als één van de essentiële elementen van het contract, met uitzondering van de prijs, een belangrijke wijziging ondergaat. Als de verantwoordelijke professional vóór aanvang van de dienst de service annuleert, kunnen de reizigers de restitutie en een vergoeding krijgen, indien nodig.

Reizigers kunnen het contract opzeggen zonder opzegkosten te betalen vóór het begin van de dienst in geval van uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als er ernstige veiligheidsproblemen zijn op de bestemming die van invloed kunnen zijn op de reis.

Daarnaast kunnen reizigers op elk moment voorafgaand aan de reis het contract beëindigen door passende en gerechtvaardigde opzegkosten te betalen.

Als, na het begin van de reis, belangrijke elementen ervan niet kunnen worden verstrekt zoals gepland, moeten andere passende diensten zonder extra kosten aan reizigers worden aangeboden. Reizigers kunnen het contract opzeggen zonder een opzegtarief te betalen wanneer de diensten niet conform volgens het contract worden uitgevoerd, waardoor de uitvoering van de reis aanzienlijk wordt verstoord en de dienstverlener het probleem niet oplost.

Reizigers hebben ook recht op een prijsverlaging en / of compensatie in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van de reisservice.

De dienstverlener of verkoper moet assistentie verlenen als de reiziger in moeilijkheden verkeert.

Als de dienstverlener of verkoper insolvent wordt, worden de betaalde bedragen terugbetaald. HOLIDAYS&CO heeft zich bij de APST over de bescherming tegen insolventie ontfermd. Klanten kunnen contact opnemen met deze organisatie, APST - 15 Avenue Carnot, 75017 Paris Cedex, Frankrijk; +33(0)1 44 09 25 35; info@apst.travel, als diensten worden geweigerd vanwege insolventie van HOLIDAYS&CO.

De toerismewet kan worden geraadpleegd op:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073 

 

 

REPRODUCTIE VAN DE JURIDISCHE- EN REGELGEVINGSVOORWAARDEN VAN DE TOERISTISCHE CODE

In overeenstemming met artikel R. 211-12 van het Franse Wetboek van Toerisme zijn de artikelen R. 211-3 tot en met R. 211-11 van de Franse toerismecode hieronder weergegeven.

R. 211-3: Behoudens de uitzonderingen voorzien in de derde en vierde alinea van artikel L. 211-7, geeft elke aanbieding of verkoop van reis- of vakantiediensten aanleiding tot de aflevering van passende documenten die voldoen aan de regels. Gedefinieerd in deze sectie.

In het geval van de verkoop van vliegtickets of vervoersbewijzen op een reguliere lijn die niet gepaard gaat met diensten in verband met dergelijk vervoer, levert de verkoper, de koper één of meer tickets voor de hele reis af, afgegeven door de vervoerder of zijn verantwoordelijkheid. In geval van vervoer op afroep, moeten de naam en het adres worden vermeld van de vervoerder namens wie de tickets worden uitgegeven.

De afzonderlijke facturatie van de verschillende elementen van hetzelfde toeristenpakket ontslaat de verkoper niet van de verplichtingen die hem worden opgelegd door de regelgevende bepalingen van deze sectie.

Artikel R. 211-3-1: De uitwisseling van precontractuele informatie of het stellen van contractuele voorwaarden gebeurt schriftelijk. Ze kunnen elektronisch worden gedaan onder de voorwaarden van geldigheid en uitoefening als bedoeld in de artikelen 1125 tot 1127-6, 1176 en 1177 van het burgerlijk wetboek. Vermelding van de naam of handelsnaam en het adres van de verkoper alsmede de vermelding van zijn inschrijving in het register als bedoeld in artikel L. 141-3 of, in voorkomend geval, de naam, het adres en de aanduiding de registratie van de federatie of unie als bedoeld in artikel R. 211-2, tweede alinea.

Art R.211-4: Voordat de overeenkomst wordt gesloten, moet de verkoper de consument informatie verstrekken over prijzen, data en andere elementen tijdens de reis of het verblijf geleverde diensten, zoals:

1 ° de bestemming, middelen, kenmerken en categorieën van het gebruikte vervoer;

2 ° het type accommodatie, de locatie, het comfortniveau en de voornaamste kenmerken, de goedkeuring ervan en de toeristische classificatie die overeenkomt met de voorschriften of gewoonten van het gastland;

3 ° de voorgestelde cateringdiensten;

4 ° de beschrijving van de route wanneer deze een circuit is;

5 ° De administratieve en gezondheidsformaliteiten die moeten worden vervuld door onderdanen of onderdanen van een andere lidstaat van de Europese Unie of van een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte in het geval van overtocht grenzen en hun voltooiingstijden;

6 ° Bezoeken, excursies en andere diensten inbegrepen in het pakket of mogelijk beschikbaar tegen een toeslag;

7 ° De minimum- of maximumgrootte van de groep die de realisatie van de reis of het verblijf mogelijk maakt en, indien de reis of het verblijf ondergeschikt is aan een minimumaantal klanten, de uiterste datum van informatie van de consument in geval van annulering reizen of verblijven; deze datum kan niet minder dan eenentwintig dagen voor vertrek worden vastgesteld;

8 ° Het bedrag of percentage van de prijs dat moet worden betaald als een voorschot bij het sluiten van het contract en het betalingsschema van het saldo;

9 ° de prijsherzieningsprocedures zoals voorzien in het contract overeenkomstig artikel R. 211-8;

10 ° Voorwaarden voor annulering van contractuele aard;

11 ° De annuleringsvoorwaarden bepaald in artikelen R. 211-9, R. 211-10 en R. 211-11;

12 ° de informatie betreffende de facultatieve inschrijving van een verzekeringsovereenkomst betreffende de gevolgen van bepaalde gevallen van annulering of van een bijstandsovereenkomst die bepaalde bijzondere risico's dekt, met name repatriëringskosten in het geval van een ongeval of ziekte;

13 ° Wanneer het contract luchtvervoerdiensten omvat, de informatie voor elk deel van de vlucht, zoals bedoeld in de artikelen R. 211-15 tot en met R. 211-18.

Artikel R. 211-5: De voorafgaande informatie aan de consument bindt de verkoper, tenzij in dit geval de verkoper uitdrukkelijk het recht heeft voorbehouden om bepaalde elementen te wijzigen. De verkoper moet in dit geval duidelijk aangeven in hoeverre deze wijziging kan plaatsvinden en op welke elementen.

In ieder geval moeten wijzigingen die in de voorafgaande informatie zijn aangebracht, vóór het sluiten van het contract aan de consument worden meegedeeld.

Artikel R. 211-6: Het contract tussen de verkoper en de koper moet in twee exemplaren worden geschreven, waarvan één aan de koper wordt gegeven en door beide partijen wordt ondertekend. Wanneer het contract elektronisch wordt gesloten, zijn de artikelen 1125 tot en met 1127-6, 1176 en 1177 van het burgerlijk wetboek van toepassing. Het contract moet de volgende clausules bevatten:

1 ° de naam en het adres van de verkoper, zijn garant en verzekeraar en de naam en het adres van de organisator;

2 ° de bestemming (en) van de reis en, in het geval van een split-stay, de verschillende periodes en hun data;

3 ° de gebruikte middelen, kenmerken en categorieën van vervoer, data en plaatsen van vertrek en teruggave;

4 ° het type accommodatie, de locatie, het comfortniveau en de belangrijkste kenmerken en de toeristische classificatie volgens de voorschriften of gewoonten van het gastland;

5 ° de voorgestelde cateringdiensten;

6 ° De route wanneer het een circuit is;

7 ° Bezoeken, excursies of andere diensten inbegrepen in de totale prijs van de reis of het verblijf;

8 ° de totale prijs van de gefactureerde diensten, alsmede de vermelding van een eventuele herziening van deze facturering onder de bepalingen van het artikel R. 211-8;

9 ° de vermelding, indien van toepassing, van de vergoedingen of belastingen met betrekking tot bepaalde diensten zoals landings-, aanlandings- of inschepingstaksen in havens en luchthavens, toeristenbelastingen wanneer deze niet zijn inbegrepen in de prijs van de geleverde diensten;

10 ° de kalender en de betalingsvoorwaarden van de prijs; de laatste betaling door de koper mag niet minder zijn dan 30% van de prijs van de reis of het verblijf en moet worden gemaakt bij het overhandigen van de documenten die de reis of het verblijf mogelijk maken;

11 ° De speciale voorwaarden gevraagd door de koper en aanvaard door de verkoper;

12 ° de voorwaarden volgens welke de koper beslag kan leggen op de verkoper van een vordering wegens niet-nakoming of slechte uitvoering van de overeenkomst, een vordering die zo spoedig mogelijk moet worden verzonden, met elke mogelijkheid om een ontvangstbevestiging aan de verkoper te verkrijgen, en, in voorkomend geval, schriftelijk aan de reisorganisator en de betrokken dienstverlener;

13 ° De uiterste datum voor informatie van de koper in geval van annulering van de reis of het verblijf door de verkoper in het geval dat de realisatie van de reis of het verblijf gekoppeld is aan een minimumaantal deelnemers, in overeenstemming met de bepalingen van 7 Artikel R. 211-4;

14 ° Voorwaarden voor annulering van contractuele aard;

15 ° De annuleringsvoorwaarden voorzien in de artikelen R. 211-9, R. 211-10 en R. 211-11;

16 ° de bijzonderheden van de gedekte risico's en het bedrag van de garanties in het verzekeringscontract die de gevolgen van de beroepsaansprakelijkheid van de verkoper dekken;

17 ° Informatie betreffende het verzekeringscontract betreffende de gevolgen van bepaalde gevallen van annulering waarop de koper heeft ingetekend (polisnummer en naam van de verzekeraar), alsmede die betreffende het bijstandscontract betreffende bepaalde bijzondere risico's, met name repatriëringskosten in geval van een ongeval of ziekte; in dit geval moet de verkoper de koper een document verstrekken waarin ten minste de gedekte risico's en de uitgesloten risico's worden vermeld;

18 ° De uiterste datum voor informatie van de verkoper in geval van overdracht van het contract door de koper;

19 ° De verbintenis om de koper, minstens tien dagen vóór de geplande datum van zijn vertrek, de volgende informatie te verstrekken:

De naam, het adres en het telefoonnummer van de lokale vertegenwoordiging van de verkoper of, bij gebrek daaraan, de namen, adressen en telefoonnummers van lokale instanties die de consument in geval van problemen kunnen helpen of, bij gebrek daaraan, het telefoonnummer voor dringend contact met de verkoper;

Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, een telefoonnummer en een adres waarmee rechtstreeks contact kan worden gelegd met het kind of de persoon die verantwoordelijk is voor zijn verblijf;

20 ° de clausule van annulering en terugbetaling zonder boetes van de door de koper betaalde bedragen in geval van niet-naleving van de informatieverplichting voorzien in de 13 ° van het artikel R. 211-4;

21 ° De verbintenis om de koper tijdig, vóór aanvang van de reis of het verblijf, de uren van vertrek en aankomst te bezorgen.

Artikel R.211-7: De koper kan zijn contract overdragen aan een rechtverkrijgende die aan dezelfde voorwaarden voldoet als hij om de reis of het verblijf uit te voeren, zolang dit contract geen effect heeft gehad.

Tenzij dit gunstiger is voor de verkoper, moet hij de verkoper uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de reis op de hoogte brengen van zijn beslissing op een manier om een ontvangstbevestiging te verkrijgen. Als het op een cruise aankomt, wordt deze periode verlengd tot vijftien dagen. Deze overdracht is onder geen enkele voorwaarde onderworpen aan voorafgaande toestemming van de verkoper.

Artikel R. 211-8: indien de overeenkomst een uitdrukkelijke mogelijkheid van prijsherziening omvat, binnen de limieten voorzien in artikel L. 211-12, moet het de precieze berekeningsmethoden vermelden, zowel naar boven als naar beneden. prijs, en met name het bedrag van de transportkosten en daarmee verband houdende belastingen, de valuta of valuta's die van invloed kunnen zijn op de prijs van de reis of het verblijf, het deel van de prijs waarop de wijziging van toepassing is, de prijs van de valuta of valuta's die als referentie worden gebruikt bij het bepalen van de prijs die in het contract wordt vermeld.

Artikel R. 211-9: Wanneer de verkoper vóór het vertrek van de koper verplicht is om een van de essentiële elementen van het contract aan te passen, zoals een aanzienlijke prijsstijging en wanneer hij de "informatieverplichting vermeld in 13 ° van artikel R. 211-4, kan de koper, onverminderd de verhaalsmogelijkheden voor mogelijke schade, en nadat hij door de verkoper op de hoogte is gebracht op om een ontvangstbewijs te ontvangen:

- of zijn contract opzeggen en zonder boete de onmiddellijke terugbetaling van de betaalde bedragen verkrijgen;

- of accepteer de door de verkoper voorgestelde wijziging of vervangende reis; een wijziging van het contract met vermelding van de aangebrachte wijzigingen wordt vervolgens ondertekend door de partijen; elke prijsvermindering wordt in mindering gebracht op alle bedragen die nog verschuldigd zijn door de koper en, indien de betaling reeds door de laatstgenoemde is gedaan, de prijs van de gewijzigde dienst overschrijdt, moet het teveel betaalde aan hem worden terugbetaald vóór de datum van zijn vertrek,

Artikel R. 211-10: In het geval voorzien in artikel L. 211-14, wanneer de verkoper vóór vertrek van de koper de reis of het verblijf annuleert, moet hij de koper hiervan op de hoogte stellen via elke mogelijkheid waarbij een ontvangstbevestiging te verkrijgen is; de koper, zonder vooruit te lopen op vergoeding van de geleden schade, verkrijgt de verkoper van de onmiddellijke terugbetaling van de zonder boete betaalde bedragen; de koper ontvangt in dit geval een vergoeding die minstens gelijk is aan de boete die hij zou hebben opgelopen als de annulering op die datum had plaatsgevonden.

De bepalingen van dit artikel vormen geen beletsel voor het aangaan van een minnelijke schikking met het doel door de koper een vervangende reis of een door de verkoper voorgesteld verblijf te aanvaarden.

Artikel R.211-11: Wanneer de verkoper na het vertrek van de koper niet in staat is om een overwegend deel van de in het contract voorziene diensten te leveren die een aanzienlijk percentage van de door de koper gehonoreerde prijs vertegenwoordigen, moet onmiddellijk de volgende regelingen treffen zonder vooruit te lopen op verhaalsmogelijkheden voor:

- diensten aanbieden in plaats van geregelde diensten, eventueel ter ondersteuning van een extra prijs en, indien de door de koper geaccepteerde diensten van inferieure kwaliteit zijn, moet de verkoper hem bij zijn terugkeer het verschil in prijs terugbetalen;

-als hij geen vervangende diensten kan aanbieden of als ze door de koper om geldige redenen worden geweigerd, de koper zonder extra kosten tickets voor zijn terugkeer naar voorwaarden die als gelijkwaardig kunnen worden beschouwd aan de plaats van vertrek of aan een andere plaats die door beide partijen wordt aanvaard.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing in geval van niet-naleving van de verplichting voorzien in paragraaf 13 van artikel R. 211-4.